Здоров’я та безпека співробітників

Співробітники наших компаній і підприємств – це основний, найцінніший актив Групи СКМ. Ми робимо все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я наших співробітників.

Наші основні принципи

 • Дотримання чинного законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки.
 • Створення безпечних умов праці для співробітників.
 • Турбота про здоров’я співробітників.

Підходи до впровадження принципів

 • Група СКМ постійно підвищує рівень промислової безпеки за допомогою розвитку і вдосконалення системи управління та механізмів контролю.
 • Група СКМ впроваджує сучасні системи управління охороною праці відповідно до міжнародного стандарту OHSAS 18001 на своїх великих промислових підприємствах.
 • Група СКМ забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації співробітників у галузі охорони праці, промислової безпеки та охорони здоров’я.
 • Група СКМ приділяє увагу збереженню здоров’я співробітників. Промислові холдинги Групи прагнуть безперервно покращувати систему медичного спостереження та профілактики професійної захворюваності співробітників.
 • Група СКМ вдосконалює технологічні процеси й обладнання з метою зниження впливу виробничих чинників на життя і здоров’я співробітників.

Добробут і розвиток співробітників

Ми прагнемо, щоб компанії, які входять до складу Групи СКМ, були найбільш привабливими роботодавцями у відповідних галузях у регіонах присутності.

Наші основні принципи

 • Повага і дотримання прав співробітників.
 • Дотримання чинного трудового законодавства України.
 • Забезпечення гідних умов праці, конкурентоспроможної винагороди та соціального захисту співробітників.
 • Розвиток інтелектуального потенціалу співробітників.

Підходи до впровадження принципів

 • У Групі СКМ поважають і дотримуються прав і свобод людини без будь-якої дискримінації незалежно від статі, раси, національності, мови, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань.
 • Група СКМ виконує всі вимоги трудового законодавства України, в тому числі в частині надання соціальних гарантій співробітникам. На додаток до соціальних гарантій, що надаються співробітникам в обов’язковому порядку відповідно до вимог чинного законодавства, компанії Групи можуть забезпечувати співробітників додатковими видами соціальної підтримки.
 • Компанії Групи СКМ пропонують співробітникам конкурентоспроможну заробітну плату. Співробітники компаній Групи винагороджуються за свою працю з урахуванням їхнього професіоналізму, складності виконання робіт і ступеня відповідальності за кінцевий результат.
 • Група СКМ інвестує в програми навчання співробітників, спрямовані на розвиток і вдосконалення їхніх професійних навичок.
 • Група СКМ є активним учасником процесу реформування системи освіти України і робить свій внесок у підвищення якості освіти випускників українських вищих та професійно-технічних навчальних закладів і її відповідності потребам реального сектора економіки. Компанії Групи системно співпрацюють з українськими вищими та професійно-технічними навчальними закладами.
 • Група СКМ відкрито і чесно співпрацює з профспілками та іншими органами, які співробітники компаній Групи колективно обирають для представництва їхніх інтересів.
 • Розвиток місцевих громад
 • Діяльність Групи СКМ істотно впливає на економіку країни, на жителів регіонів присутності компаній Групи й України в цілому.
 • Група СКМ прагне створювати комфортні умови для життя на територіях присутності Групи, а також робить свій внесок у сталий розвиток України.

Підходи до впровадження принципів

Група СКМ сприяє підвищенню якості життя на територіях своєї присутності і сталому розвитку України, реалізуючи соціально-значущі проекти та програми. Основним інструментом реалізації програм Групи є Програма соціального партнерства (ПСП).             Всі програми та проекти Групи СКМ повинні бути обґрунтованими, доцільними й націленими на результат. У межах реалізації програм Група СКМ об’єднує свої зусилля із зацікавленими сторонами, в тому числі з місцевою владою, жителями територій присутності, громадськими організаціями.

Основними напрямками проектів Групи СКМ є:

Охорона здоров’я. Компанії Групи СКМ інвестують у програми, спрямовані на зміцнення здоров’я населення та формування здорового способу життя серед мешканців територій присутності Групи, а також жителів України загалом.

Культура. Група підтримує різні напрямки мистецтва, інвестує у збереження і розвиток культурної спадщини України.

Розвиток соціальної інфраструктури. Компанії Групи інвестують у соціально-значущі інфраструктурні об’єкти в регіонах своєї присутності.

Освіта. Група прагне підвищувати доступність і якість освіти через покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, а також впровадження сучасних освітніх програм.

Спорт. Група пропагує здоровий спосіб життя, інвестує в ініціативи з розвитку масових видів спорту.

Екологічна культура й енергоефективність. Група розвиває і підвищує екологічну культуру населення в галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

Підвищення активності місцевих громад. Група сприяє розвитку громадських організацій та інших об’єднань громадян, діяльність яких націлена на вирішення значущих соціальних проблем територій присутності. Група також сприяє розвитку соціальної активності місцевого населення і залучає його до розробки і реалізації соціальних проектів.

Розвиток бізнес-середовища. Група прагне підвищувати рівень зайнятості в регіонах присутності, а також розвивати малий і середній бізнес. Це реалізується за рахунок розвитку підприємництва на територіях присутності Групи, розширення можливостей місцевих громад для залучення інвестицій, співпраці з місцевою владою в розробці стратегій із диверсифікації місцевої економіки в ключових містах присутності Групи. Група СКМ також прагне до обґрунтованої локалізації власних закупівель продукції і послуг.

Охорона навколишнього середовища та підвищення енергоефективності

Ми прагнемо зробити підприємства Групи максимально енергоефективними й мінімізувати їхній вплив на навколишнє природне середовище.

Наші основні принципи

 • Раціональне використання природних ресурсів, включно з енергоресурсами.
 • Мінімізація й запобігання впливу виробництва на навколишнє середовище.
 • Врахування екологічних наслідків під час планування інвестицій і нових проектів.
 • Відкрита взаємодія з екологічних питань із представниками регіональних органів влади, громадськими організаціями та жителями регіонів присутності Групи.

 Підходи до впровадження принципів

 • Група СКМ і всі компанії та підприємства, що входять до її складу, дотримуються національних законодавчих норм у сфері захисту навколишнього середовища.
 • Компанії Групи СКМ завжди шукають можливості для впровадження раціональних і екологічно чистих технологій під час реалізації інвестиційних проектів.
 • Промислові підприємства Групи здійснюють масштабні інвестиційні програми з модернізації виробництва, спрямовані на зниження викидів забруднювальних речовин в атмосферу.
 • Промислові підприємства Групи модернізують виробничі процеси й обладнання з метою максимально ефективного використання водних ресурсів.
 • Промислові підприємства Групи постійно прагнуть до скорочення споживання енергоресурсів і застосування енергозберігальних технологій у виробничих процесах, впроваджують і вдосконалюють системи енергоменеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 50001.
 • Промислові підприємства Групи проводять регулярний моніторинг впливу своєї діяльності на навколишнє природне середовище.
 • Промислові підприємства Групи розробляють, впроваджують і постійно вдосконалюють системи екологічного управління відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі ISO 14001.
 • Промислові підприємства Групи постійно шукають можливості для зменшення обсягів утворення та збільшення обсягів повторного використання відходів виробництва.

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Ми вважаємо за необхідне ведення конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами для спільного вирішення соціальних, економічних та екологічних питань, важливих як для регіонів присутності компаній Групи, так і для України в цілому.

Зацікавленими сторонами Групи СКМ є:

 • співробітники компаній і підприємств, що входять до складу Групи;
 • жителі регіонів присутності Групи СКМ;
 • жителі Украиїни;
 • постачальники і партнери;
 • уряд і регулюючі органи;
 • громадські організації;
 • експертні та аналітичні центри;
 • бізнес – співтовариство;
 • інвестори та фінансові організації;
 • ЗМІ;
 • академічні кола та наукове співтовариство.

Наші основні принципи

 • Системний підхід до виявлення потреб зацікавлених сторін, їхніх очікувань, а також до безпосереднього діалогу з ними.
 • Відкритість та прозорість на всіх етапах взаємодії із зацікавленими сторонами.
 • Дотримання зобов’язань, які ми дали зацікавленим сторонам.

Підходи до впровадження принципів

 • Група СКМ визначає свої зацікавлені сторони, виявляє їхні інтереси і очікування, а також їхній вплив на поточну діяльність Групи.
 • Група СКМ прагне ефективно взаємодіяти із зацікавленими сторонами. Група СКМ намагається враховувати інтереси зацікавлених сторін під час розробки та реалізації стратегії розвитку бізнесу, а також при плануванні та реалізації діяльності у сфері сталого розвитку.
 • Група СКМ інформує зацікавлені сторони про свою фінансову та нефінансову діяльність у різних джерелах, основними з яких є фінансові й нефінансові (соціальні) звіти компаній
 • Групи, офіційні сайти, спеціалізовані інтернет-майданчики, прес-конференції та особисті зустрічі.

Корпоративне волонтерство

Група СКМ заохочує і підтримує волонтерську діяльність своїх співробітників. Програми корпоративного волонтерства Групи СКМ покликані зробити практичний внесок у вирішення значущих соціальних проблем суспільства, а також сприяють розвитку корпоративної культури і створюють умови для самореалізації співробітників Групи.

Наші основні принципи

 • Програми корпоративного волонтерства Групи СКМ повинні приносити відчутну користь їхнім благоотримувачам.
 • Співробітники мають рівні можливості участі у волонтерських програмах.
 • Добровільна участь співробітників Групи в програмах корпоративного волонтерства.
 • Безплатність волонтерської діяльності.
 • Діяльність волонтера не повинна суперечити законодавству України.

Підходи до впровадження принципів

 • Співробітники можуть брати участь у волонтерських програмах як за участі/під керівництвом компанії Групи СКМ, так і самостійно поза проектами Групи.
 • Участь у програмах корпоративного волонтерства Групи СКМ є добровільною.
 • Компанії Групи СКМ розробляють і реалізують програми корпоративного волонтерства, спрямовані на вирішення екологічних та соціальних проблем, і закликають усіх співробітників брати активну участь у цих програмах.
 • Група СКМ надає рівні можливості співробітникам для участі в програмах корпоративного волонтерства. Волонтером може бути будь-який співробітник компанії, що входить до Групи СКМ, незалежно від віку, статі, стажу роботи та займаної посади.
 • Програми корпоративного волонтерства повинні бути обґрунтованими і сприяти вирішенню значущих соціальних проблем суспільства.
 • Група СКМ визначає напрямки корпоративного волонтерства шляхом конструктивного діалогу із громадськими організаціями, експертним співтовариством, ЗМІ.
 • Пріоритетні напрямки програм корпоративного волонтерства можуть визначатися специфікою діяльності компаній Групи, потребами територій їхньої присутності й очікуваннями зацікавлених сторін. Вони спрямовані на досягнення корпоративних цілей щодо поліпшення якості життя в містах присутності Групи.

Якість продукції та послуг

Для всіх компаній Групи СКМ одне з головних завдань – виробляти якісні товари та послуги, що відповідають очікуванням і потребам клієнтів. Також ми вважаємо важливим постійно удосконалюватися: виробляти нові, більш високоякісні та інноваційні товари й надавати сучасні та зручні послуги.

Наші основні принципи

 • Виробництво продукції і надання послуг відповідно до ключових національних та міжнародних стандартів якості, які застосовуються на ринках використання у відповідних галузях.
 • Контроль якості продукції на всіх етапах її життєвого циклу: від сировини до продажу та експлуатації продукції.
 • Впровадження найкращих практик і технологій, здатних забезпечити високу якість, безпечність та ефективність виробництва продукції.
 • Надання клієнтам правдивої і точної інформації про властивості, склад та інші істотні характеристики продукції та послуг.

Підходи до впровадження принципів

 • Підприємства Групи СКМ забезпечують технічний контроль на всіх етапах життєвого циклу виробленої продукції на відповідність стандартам якості.
 • Група СКМ інвестує кошти в навчання співробітників, фахівців і керівників методам забезпечення високої якості продукції та послуг.
 • Група СКМ у разі необхідності проводить сертифікацію своєї продукції, включно як із обов’язковою з погляду чинного законодавства України, так і з добровільною.
 • Компанії Групи можуть інвестувати в проведення досліджень і розробок, спрямованих на удосконалення продукції відповідно до потреб клієнтів.
 • Компанії Групи СКМ регулярно аналізують задоволеність клієнтів і споживачів.
 • Промислові підприємства і компанії Групи СКМ можуть проводити аудити якості продукції з боку клієнтів.

Бізнес-етика і корпоративне управління

Ми прагнемо бути провідною українською компанією, що відповідає найвищим міжнародним стандартам ділової практики і бізнес-етики.

Наші основні принципи

 • чесність і сумлінність у відносинах всередині компанії;
 • порядність у відносинах із клієнтами та діловими партнерами;
 • повага до особистості та дотримання прав людини;
 • прозорість і відкритість;
 • неприйняття хабарництва і протидія корупції;
 • сталий розвиток і соціальна відповідальність;
 • законність і верховенство права.

Підходи до впровадження принципів

 • У Групі СКМ діє звід цінностей і принципів ділової етики, якими керується Група СКМ як стратегічний інвестор і корпоративний громадянин, – «Так ми працюємо». Положення документа є обов’язковими для всіх співробітників усіх компаній Групи.
 • У Групі СКМ впроваджено прозору систему й чітку структуру корпоративного управління, що відповідає найвищим міжнародним стандартам.
 • Група СКМ відкрито і прозоро інформує зацікавлені сторони про діяльність компаній Групи.
 • Група СКМ дотримується прав людини, а також бере участь у міжнародних ініціативах у сферах прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища, боротьби з корупцією.