Діяльність

Здоров’я та безпека співробітників

Співробітники наших компаній і підприємств – це основний, найцінніший актив SCM. Ми робимо все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я наших співробітників.

Наші основні принципи

 • Дотримання чинного законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки.
 • Створення безпечних умов праці для співробітників.
 • Турбота про здоров’я співробітників.

Підходи до впровадження принципів

 • SCM постійно підвищує рівень промислової безпеки за допомогою розвитку і вдосконалення системи управління та механізмів контролю.
 • SCM впроваджує сучасні системи управління охороною праці відповідно до міжнародного стандарту OHSAS 18001 на своїх великих промислових підприємствах.
 • SCM забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації співробітників у галузі охорони праці, промислової безпеки та охорони здоров’я.
 • SCM приділяє увагу збереженню здоров’я співробітників. Промислові холдинги SCM прагнуть безперервно покращувати систему медичного спостереження та профілактики професійної захворюваності співробітників.
 • SCM вдосконалює технологічні процеси й обладнання з метою зниження впливу виробничих чинників на життя і здоров’я співробітників.

Добробут і розвиток співробітників

Ми прагнемо, щоб компанії, які входять до складу SCM, були найбільш привабливими роботодавцями у відповідних галузях у регіонах присутності.

Наші основні принципи

 • Повага і дотримання прав співробітників.
 • Дотримання чинного трудового законодавства України.
 • Забезпечення гідних умов праці, конкурентоспроможної винагороди та соціального захисту співробітників.
 • Розвиток інтелектуального потенціалу співробітників.

Підходи до впровадження принципів

 • У SCM поважають і дотримуються прав і свобод людини без будь-якої дискримінації незалежно від статі, раси, національності, мови, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань.
 • SCM виконує всі вимоги трудового законодавства України, в тому числі в частині надання соціальних гарантій співробітникам. На додаток до соціальних гарантій, що надаються співробітникам в обов’язковому порядку відповідно до вимог чинного законодавства, компанії SCM можуть забезпечувати співробітників додатковими видами соціальної підтримки.
 • Компанії SCM пропонують співробітникам конкурентоспроможну заробітну плату. Співробітники компаній SCM винагороджуються за свою працю з урахуванням їхнього професіоналізму, складності виконання робіт і ступеня відповідальності за кінцевий результат.
 • SCM інвестує в програми навчання співробітників, спрямовані на розвиток і вдосконалення їхніх професійних навичок.
 • SCM є активним учасником процесу реформування системи освіти України і робить свій внесок у підвищення якості освіти випускників українських вищих та професійно-технічних навчальних закладів і її відповідності потребам реального сектора економіки. Компанії SCM системно співпрацюють з українськими вищими та професійно-технічними навчальними закладами.
 • SCM відкрито і чесно співпрацює з профспілками та іншими органами, які співробітники компаній SCM колективно обирають для представництва їхніх інтересів.
 • Розвиток місцевих громад
 • Діяльність SCM істотно впливає на економіку країни, на жителів регіонів присутності компаній SCM й України в цілому.
 • SCM прагне створювати комфортні умови для життя на територіях присутності Групи, а також робить свій внесок у сталий розвиток України.

Підходи до впровадження принципів

SCM сприяє підвищенню якості життя на територіях своєї присутності і сталому розвитку України, реалізуючи соціально-значущі проекти та програми. Основним інструментом реалізації програм SCM є Програма соціального партнерства (ПСП). Всі програми та проекти SCM повинні бути обґрунтованими, доцільними й націленими на результат. У межах реалізації програм SCM об’єднує свої зусилля із зацікавленими сторонами, в тому числі з місцевою владою, жителями територій присутності, громадськими організаціями.

Основними напрямками проектів SCM є:

Охорона здоров’я. Компанії SCM інвестують у програми, спрямовані на зміцнення здоров’я населення та формування здорового способу життя серед мешканців територій присутності Групи, а також жителів України загалом.

Культура. SCM підтримує різні напрямки мистецтва, інвестує у збереження і розвиток культурної спадщини України.

Розвиток соціальної інфраструктури. Компанії SCM інвестують у соціально-значущі інфраструктурні об’єкти в регіонах своєї присутності.

Освіта. SCM прагне підвищувати доступність і якість освіти через покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, а також впровадження сучасних освітніх програм.

Спорт. SCM пропагує здоровий спосіб життя, інвестує в ініціативи з розвитку масових видів спорту.

Екологічна культура й енергоефективність. SCM розвиває і підвищує екологічну культуру населення в галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

Підвищення активності місцевих громад. SCM сприяє розвитку громадських організацій та інших об’єднань громадян, діяльність яких націлена на вирішення значущих соціальних проблем територій присутності. SCM також сприяє розвитку соціальної активності місцевого населення і залучає його до розробки і реалізації соціальних проектів.

Розвиток бізнес-середовища. SCM прагне підвищувати рівень зайнятості в регіонах присутності, а також розвивати малий і середній бізнес. Це реалізується за рахунок розвитку підприємництва на територіях присутності, розширення можливостей місцевих громад для залучення інвестицій, співпраці з місцевою владою в розробці стратегій із диверсифікації місцевої економіки в ключових містах присутності SCM. SCM також прагне до обґрунтованої локалізації власних закупівель продукції і послуг.

Охорона навколишнього середовища та підвищення енергоефективності

Ми прагнемо зробити підприємства SCM максимально енергоефективними й мінімізувати їхній вплив на навколишнє природне середовище.

Наші основні принципи

 • Раціональне використання природних ресурсів, включно з енергоресурсами.
 • Мінімізація й запобігання впливу виробництва на навколишнє середовище.
 • Врахування екологічних наслідків під час планування інвестицій і нових проектів.
 • Відкрита взаємодія з екологічних питань із представниками регіональних органів влади, громадськими організаціями та жителями регіонів присутності Групи.

 Підходи до впровадження принципів

 • SCM і всі компанії та підприємства, що входять до її складу, дотримуються національних законодавчих норм у сфері захисту навколишнього середовища.
 • Компанії SCM завжди шукають можливості для впровадження раціональних і екологічно чистих технологій під час реалізації інвестиційних проектів.
 • Промислові підприємства SCM здійснюють масштабні інвестиційні програми з модернізації виробництва, спрямовані на зниження викидів забруднювальних речовин в атмосферу.
 • Промислові підприємства SCM модернізують виробничі процеси й обладнання з метою максимально ефективного використання водних ресурсів.
 • Промислові підприємства SCM постійно прагнуть до скорочення споживання енергоресурсів і застосування енергозберігальних технологій у виробничих процесах, впроваджують і вдосконалюють системи енергоменеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 50001.
 • Промислові підприємства SCM проводять регулярний моніторинг впливу своєї діяльності на навколишнє природне середовище.
 • Промислові підприємства SCM розробляють, впроваджують і постійно вдосконалюють системи екологічного управління відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі ISO 14001.
 • Промислові підприємства SCM постійно шукають можливості для зменшення обсягів утворення та збільшення обсягів повторного використання відходів виробництва.

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Ми вважаємо за необхідне ведення конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами для спільного вирішення соціальних, економічних та екологічних питань, важливих як для регіонів присутності компаній SCM, так і для України в цілому.

Зацікавленими сторонами SCM є:

 • співробітники компаній і підприємств, що входять до складу SCM;
 • жителі регіонів присутності SCM;
 • жителі Украиїни;
 • постачальники і партнери;
 • уряд і регулюючі органи;
 • громадські організації;
 • експертні та аналітичні центри;
 • бізнес – співтовариство;
 • інвестори та фінансові організації;
 • ЗМІ;
 • академічні кола та наукове співтовариство.

Наші основні принципи

 • Системний підхід до виявлення потреб зацікавлених сторін, їхніх очікувань, а також до безпосереднього діалогу з ними.
 • Відкритість та прозорість на всіх етапах взаємодії із зацікавленими сторонами.
 • Дотримання зобов’язань, які ми дали зацікавленим сторонам.

Підходи до впровадження принципів

 • SCM визначає свої зацікавлені сторони, виявляє їхні інтереси і очікування, а також їхній вплив на поточну діяльність.
 • SCM прагне ефективно взаємодіяти із зацікавленими сторонами. SCM намагається враховувати інтереси зацікавлених сторін під час розробки та реалізації стратегії розвитку бізнесу, а також при плануванні та реалізації діяльності у сфері сталого розвитку.
 • SCM інформує зацікавлені сторони про свою фінансову та нефінансову діяльність у різних джерелах, основними з яких є фінансові й нефінансові (соціальні) звіти компаній
 • Групи, офіційні сайти, спеціалізовані інтернет-майданчики, прес-конференції та особисті зустрічі.

Корпоративне волонтерство

SCM заохочує і підтримує волонтерську діяльність своїх співробітників. Програми корпоративного волонтерства SCM покликані зробити практичний внесок у вирішення значущих соціальних проблем суспільства, а також сприяють розвитку корпоративної культури і створюють умови для самореалізації співробітників.

Наші основні принципи

 • Програми корпоративного волонтерства SCM повинні приносити відчутну користь їхнім благоотримувачам.
 • Співробітники мають рівні можливості участі у волонтерських програмах.
 • Добровільна участь співробітників SCM в програмах корпоративного волонтерства.
 • Безплатність волонтерської діяльності.
 • Діяльність волонтера не повинна суперечити законодавству України.

Підходи до впровадження принципів

 • Співробітники можуть брати участь у волонтерських програмах як за участі/під керівництвом компанії SCM, так і самостійно поза проектами SCM.
 • Участь у програмах корпоративного волонтерства SCM є добровільною.
 • Компанії SCM розробляють і реалізують програми корпоративного волонтерства, спрямовані на вирішення екологічних та соціальних проблем, і закликають усіх співробітників брати активну участь у цих програмах.
 • SCM надає рівні можливості співробітникам для участі в програмах корпоративного волонтерства. Волонтером може бути будь-який співробітник компанії, що входить до SCM, незалежно від віку, статі, стажу роботи та займаної посади.
 • Програми корпоративного волонтерства повинні бути обґрунтованими і сприяти вирішенню значущих соціальних проблем суспільства.
 • SCM визначає напрямки корпоративного волонтерства шляхом конструктивного діалогу із громадськими організаціями, експертним співтовариством, ЗМІ.
 • Пріоритетні напрямки програм корпоративного волонтерства можуть визначатися специфікою діяльності компаній SCM, потребами територій їхньої присутності й очікуваннями зацікавлених сторін. Вони спрямовані на досягнення корпоративних цілей щодо поліпшення якості життя в містах присутності.

Якість продукції та послуг

Для всіх компаній SCM одне з головних завдань – виробляти якісні товари та послуги, що відповідають очікуванням і потребам клієнтів. Також ми вважаємо важливим постійно удосконалюватися: виробляти нові, більш високоякісні та інноваційні товари й надавати сучасні та зручні послуги.

Наші основні принципи

 • Виробництво продукції і надання послуг відповідно до ключових національних та міжнародних стандартів якості, які застосовуються на ринках використання у відповідних галузях.
 • Контроль якості продукції на всіх етапах її життєвого циклу: від сировини до продажу та експлуатації продукції.
 • Впровадження найкращих практик і технологій, здатних забезпечити високу якість, безпечність та ефективність виробництва продукції.
 • Надання клієнтам правдивої і точної інформації про властивості, склад та інші істотні характеристики продукції та послуг.

Підходи до впровадження принципів

 • Підприємства SCM забезпечують технічний контроль на всіх етапах життєвого циклу виробленої продукції на відповідність стандартам якості.
 • SCM інвестує кошти в навчання співробітників, фахівців і керівників методам забезпечення високої якості продукції та послуг.
 • SCM у разі необхідності проводить сертифікацію своєї продукції, включно як із обов’язковою з погляду чинного законодавства України, так і з добровільною.
 • Компанії SCM можуть інвестувати в проведення досліджень і розробок, спрямованих на удосконалення продукції відповідно до потреб клієнтів.
 • Компанії SCM регулярно аналізують задоволеність клієнтів і споживачів.
 • Промислові підприємства і компанії SCM можуть проводити аудити якості продукції з боку клієнтів.

Бізнес-етика і корпоративне управління

Ми прагнемо бути провідною українською компанією, що відповідає найвищим міжнародним стандартам ділової практики і бізнес-етики.

Наші основні принципи

 • чесність і сумлінність у відносинах всередині компанії;
 • порядність у відносинах із клієнтами та діловими партнерами;
 • повага до особистості та дотримання прав людини;
 • прозорість і відкритість;
 • неприйняття хабарництва і протидія корупції;
 • сталий розвиток і соціальна відповідальність;
 • законність і верховенство права.

Підходи до впровадження принципів

 • У SCM діє звід цінностей і принципів ділової етики – «Так ми працюємо». Положення документа є обов’язковими для всіх співробітників усіх компаній SCM.
 • У SCM впроваджено прозору систему й чітку структуру корпоративного управління, що відповідає найвищим міжнародним стандартам.
 • SCM відкрито і прозоро інформує зацікавлені сторони про діяльність компаній.
 • SCM дотримується прав людини, а також бере участь у міжнародних ініціативах у сферах прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища, боротьби з корупцією.